Warsztaty garncarskie

“Warsztat garncarski z XIV wieku” to kolejny z pozaszkolnych programów edukacyjnych realizowanych w ramach kończącego się projektu “Nauka jako przygoda”

Uczniowie szkół podstawowych mogli zapoznać się z metodami wytwarzania ceramiki naczyniowej w późnym średniowieczu, a także z zasadami postępowania z ceramicznymi zabytkami w muzeum. 

Podczas warsztatów młodzi adepci rzemiosła garncarskiego mogli własnoręcznie oraz z wykorzystaniem koła garncarskiego wykonać naczynia z gliny, które następnie ozdabiali wedle własnego pomysłu lub stosując motywy znane w średniowieczu. 

Celem projektu „Nauka jako przygoda” jest poszerzenie oferty muzeów dla szkół podstawowych, zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za edukację w obszarze wsparcia, oraz transgraniczna wymiana doświadczeń i propozycji edukacyjnych.