Kino Bez Granic

I. Okres realizacji
– rozpoczęcie rzeczowej realizacji: 01.07.2021r.
– planowane zakończenie rzeczowej realizacji: 08.10.2021r.

II. Informacje o finansowaniu
– łączne wydatki: 23.367,82 EUR
– wartość dofinansowania z EFRR: 19.862,64 EUR

III. Cel projektu

Wzmocnienie współpracy i budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami Europa Miasta Zgorzelec/Görlitz poprzez wspólne polsko-niemieckie spotkania kinowe.

IV. Opis projektu

Projekt realizowany będzie w Zgorzelcu od lipca do października 2021r. Główne działanie projektowe zaplanowano w lipcu (30-31.07) i 1-go sierpnia 2021. Działania odbywać się będą w plenerze na ul. Daszyńskiego (Bulwar Grecki). Tematem będą seanse kinowe oparte o produkcje kina niemego. Przez 3 dni (piątek, sobota, niedziela) uczestnicy wezmą udział w plenerowych działań muzyczno-filmowo-teatralnych, przypominających lata świetności kina sprzed epoki dźwięku. Przez 2 dni (piątek, sobota) uczestnicy wezmą udział w 2 plenerowych seansach kina niemego każdego dnia. Pokazom filmowym, które odbywać się będą na Bulwarze Greckim (ul. Daszyńskiego) towarzyszyć będzie muzyka na żywo wykonywana przez zespół muzyczny. Ponadto zaprezentowany zostanie  plenerowy spektakl pantominy (1 dzień – sobota, Bulwar Grecki, ul. Daszyńskiego). Przybliży on historię kina niemego przenosząc widzów do początku XX w. Trzeciego dnia (niedziela) projekt przewiduje również działania dla najmłodszych uczestników tj. plenerowy pokaz PL i DE bajek animowanych. Odbędzie się on na Bulwarze Greckim – ul. Daszyńskiego w Zgorzelcu w niedzielę (1 dzień ok. od g.12:00-16:00). Kolejnym elementem będzie jedna z popularniejszych form obcowania z kulturą tj. plenerowy koncert muzyki filmowej. Koncert odbędzie się na Bulwarze Greckim (ul. Daszyńskiego) w Zgorzelcu. Wszystkie działania przyczynią się do wzmocnienia relacji pomiędzy uczestnikami. Wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach niniejszego projektu będą skierowane do mieszkańców obszaru wsparcia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022.

I. Laufzeit des Projektes
– geplanterBeginn: 01.07.2021r.
– geplanterAbschluss: 08.10.2021r.

II. GeplanteFinanzierung
– Gesamtausgaben: 23.367,82 EUR
– Beantragte EFRE-Fördersumme: 19.862,64 EUR

III. Projektziel
Stärkung der ZusammenarbeitundAufbau von Beziehungenzwischen den Bewohnern von Europa-Stadt Zgorzelec/Görlitzdurchgemeinsamedeutsch-polnischeKinotreffen.

IV. Projektbeschreibung
Das Projekt wird von Juli bis Oktober 2021 in Zgorzelec durchgeführt. DieHauptprojektaktivitätistfür Juli (30-31.07) undfür 1. August 2021 geplant. DieAktivitätenfindenunterfreiemHimmel in der Daszyńskiego Strasse (Bulwar Grecki / GriechischerBoulevard)statt. Das ThemasindKinovorführungen, dieaufStummfilmproduktionenbasieren. Während 3 Tagen (Freitag, Samstag, Sonntag) werdendieTeilnehmeran Open-Air-Musik-, Film- undTheateraktivitätenteilnehmen, dieandieBlütezeit des Stummfilmserinnern. Während 2 Tagen (Freitag, Samstag) nehmendieTeilnehmertäglichan 2 Stummfilmvorführungen im Freienteil. DieFilmvorführungen, dieaufdemGriechischerBoulevard (Bulwar Grecki) in der Daszyńskiego Strasse stattfinden, werden von einerMusikband mit Live-Musik begleitet. DarüberhinauswirdeinPantomime-SpektakelunterfreiemHimmelpräsentiert (1 Tag – Samstag, Bulwar Grecki , Daszyńskiego Strasse).  Es wirddieGeschichte des Stummfilmsnäherbringen, indem es dasPublikum in dieAnfänge des 20. Jahrhundertsversetzt. Am dritten Tag (Sonntag) umfasstdas Projekt auchAktivitätenfürdiejüngstenTeilnehmer, d.h. eine Oper-Air-Show mit Zeichentrickfilmen (DE und PL). SiefindetamSonntag (1 Tag, ca. 12.00-16.00 Uhr) in der Daszyńskiego Strasse (Bulwar Grecki) in Zgorzelec statt. Einweiteres Element isteine der beliebtestenFormen der Umgangs mit der Kultur, nämlichdasFilmmusikkonzertunterfreiemHimmel. Das Konzertfindet in der Daszyńskiego Strasse (Bulwar Grecki) in Zgorzelec statt. Alle AktivitätentragenzurStärkung der Beziehungenzwischen den Teilnehmernbei. Alle Aktivitäten, die im RahmendiesesProjektsdurchgeführtwerdensollen, richtensichandieBewohner des Fördergebiets.

Das Projekt wirdaus den Mitteln des Europäischen Fonds fürRegionaleEntwicklung sowie aus den Staatsmitteln im Rahmen des KleinprojektefondsInterreg Polen-Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.