Szczegółowy regulamin konkursu Łużycecraft

§ 1
Organizator

 1. Organizatorem konkursu „Łużycecraft”, zwanego dalej Konkursem, jest Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, zwana dalej Organizatorem.
 2. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

§ 2
Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy na temat Górnych Łużyc poprzez grę MINECRAFT.

§ 3
Warunki uczestnictwa

 1. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zdjęcie lub skan podpisanej zgody (załącznik nr 1 do regulaminu należy przesłać w trakcie trwania konkursu na adres minecraft@muzeumluzyckie.pl
 4. Uczestnik poprzez przystąpienie do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu realizacji konkursu oraz w celach informacyjno-marketingowych.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.muzeumluzyckie.pl/luzycecraft

§ 4
Zasady, przebieg oraz termin Konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w terminie od dnia 5 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godziny 23.59.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www.muzeumluzyckie.pl/luzycecraft (zwanym dalej: Serwisem).
 3. Konkurs polega na odwzorowaniu budynku lub obiektu będącego zabytkiem leżącym w wybranej miejscowości na terenie Górnych Łużyc. Budowle powinny cechować się jak najwyższym poziomem odzwierciedlenia oryginału.
 4. Budowle wznoszone na podstawie zabytków pochodzących spoza regionu Górnych Łużyc nie będą ocenianie.
 5. Każdy Uczestnik konkursu może zbudować tylko jeden obiekt lub budynek.
 6. Budowle wybudowane po za wyznaczonymi działkami nie będą oceniane.

§ 5
Przyznawanie działek oraz dyżury Administratora Serwera

 1. Każdy uczestnik dokonuje zakupu działki samodzielnie, opłacając ją za pomocą automatycznej przyznawanej waluty.
 2. Sprawdzenie czy działka jest wolna odbywa się za pomocą polecenia /ps buy
 3. Administrator Serwera będzie pełnił dyżur codziennie w godzinach od 19:00 – 22:00

§ 6
Komisja Konkursowa

 1. Za dokonanie oceny budowli i przyznanie nagród odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą przedstawiciele Muzeum  Łużyckiego w Zgorzelcu (2 osoby) oraz reprezentanci Urzędu Miasta w Zgorzelcu (2 osoby).

§ 7
Nagrody, zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione

 1. Pierwszych dziesięciu zarejestrowanych Uczestników otrzyma gadżety
 2. W Konkursie przyznane będą trzy nagrody:
  – za pierwsze miejsce: gra Cyberpunk 2077 oraz  kartę podarunkową Komputronik wartości 300 zł brutto,
   za drugie miejsce:  karta podarunkowa Komputronik o wartości 200 zł brutto,
  za trzecie miejsca: karta podarunkowa Komputronik o wartości 100 zł brutto
 3. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu, nastąpi w terminie 7 dni roboczego od zakończenia Konkursu.
 4. Na podany przy rejestracji adres e-mail Organizator prześle w terminie 1 dnia roboczego wiadomość, w której przekaże informacje dotycząc sposobu odbioru nagród.
 5. Odbiór nagród odbędzie się osobiście w Muzeum Łużyckim w Zgorzelcu, w terminie do 11 września 2020 r.
 6. W razie braku możliwości osobistego odbioru nagrody Organizator prześle nagrodę drogą pocztową, na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 8
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na adres e-mail: minecraft@muzeumluzyckie.pl.
 2. Reklamacje powinny zawierać login którym posługuje się w konkursie, imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.
 3. Ewentualne reklamacje są przyjmowane w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub termin przesłania wiadomości e-mail
 5. Reklamacje rozpatruje Organizator.
 6. Organizator rozpatrując reklamacje stosuje w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 7. Kanałem komunikacyjnym dla uczestników jest strona www.muzeumluzyckie.pl/luzycecraft

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy konkursu zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z przyczyn niezależnych od organizatorów, np. wskutek awarii technicznych (serwer) czy działań osób trzecich (ataki hackerskie).